BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Общински съвет – Чирпан oткрива процедура по избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Стара Загора за мандат 2023 – 2027 г.

Определя срок за подаване на документи на кандидатите за съдебни заседатели за района на Окръжен съд – Стара Загора за мандат 2023 – 2027 г. чрез председателя на Общински съвет – Чирпан, от 01.08.2022 г. до 17:00 часа на 09.09.2022 г. включително.

Необходими документи за кандидатстване

 • Заявление за кандидатстване /по образец, утвърден от Общински съвет – Чирпан /Приложение № 1/;
 • подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръщат за препоръки;
 • мотивационно писмо;
 • писмено съгласие /по образец, утвърден от Общински съвет-Чирпан /Приложение № 3/;
 • декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт /по образец, утвърден от Общински съвет-Чирпан /Приложение № 2/;
 • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
 • е на възраст от 21 до 68 години;
 • има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 • има завършено най-малко средно образование;
 • не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • не страда от психически заболявания.
 • е съдебен заседател в друг съд;
 • е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 • участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Място и срок за подаване на документите

В срок до 17.00 часа на 09.09.2022 г. включително, кандидатите за съдебни заседатели за района на Окръжен съд – Стара Загора подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет - Чирпан, стая 22, II етаж, в сградата на Община Чирпан, пл. „Съединение” № 1, гр. Чирпан.

Определя 5 / пет / броя на кандидати за съдебни заседатели, които следва да бъдат избрани и предложени от Общински съвет - Чирпан, като от тях най – малко 10 на сто следва да са с квалификации в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Изисквания към кандидатите

 

        Всеки български гражданин, който отговаря на изискванията, обективирани в ЗСВ, може да се кандидатира за съдебен заседател, а именно:

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

Начин и ред за провеждане на процедурата

 

Определя срок за действие на Временната комисия - до приемането на решение за определяне на съдебни заседатели от община Чирпан за района на Окръжен съд – Стара Загора.

В посочения срок временната комисия да разгледа и извърши проверка на постъпилите документи от кандидатите за съдебни заседатели и да изготви списък на допуснатите за участие кандидати, като списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи се публикуват на интернет страницата на Община Чирпан най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, като най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

В посочения срок временната комисия следва да определи дата за публично изслушване на всеки един от допуснатите кандидати за съдебни заседатели, като всеки член на общинския съвет може да задава въпроси, като не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни, като анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

В посочения срок временната комисия следва да състави доклад за протичането на публичното изслушване на кандидатите за съдебни заседатели, който се предоставя на общинския съвет в 7 – дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Община Чирпан заедно с протокола от изслушването.

Заявление за съдебен заседател

Декларация съгласие

Декларация по чл. 67 ал. 3 от ЗСВ

mig-chipran

320 100

Вход

June 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6