BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Наредби

Наредба за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Чирпан

Наредба за разкопаване и възстановяване на техническата инфраструктура на територията на Община Чирпан

Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Чирпан

Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Чирпан

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба №4  за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване  популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Чирпан

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Наредба за символиката за град Чирпан

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан

Таблица към наредба №1

Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Чирпан

Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища

Наредба за извършване на търговия и услуги на територията на Община Чирпан

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан

Наредба за рекламната дейност на територията на Община Чирпан

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общински детски градини на територията на Община Чирпан

Решение №190

Наредба за контролиран прием в първи клас в начални, основни и средни училища в гр. Чирпан

Наредба №3 за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Чирпан

Наредба №5 за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Чирпан 

Наредба №6 за реда за получаване и управление на дарения от Община Чирпан

Наредба №7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средствa на територията на Община Чирпан

Наредба №8 за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Чирпан

Наредба №9 за управление на отпадъците

Наредба №10 за условията и реда за провеждане и обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг от Община Чирпан

Наредба №11 за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителни, административни търговски и други обслужващи дейности и за временно обитаване при бедствия на територията на Община Чирпан

Наредба № 12 за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195 ал.4, ал.5, ал. 6 и по чл. 225а ал.1 от ЗУТ на територията на община Чирпан

Наредба 13 за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища  на територията на община Чирпан

Процедура за избор на финансова или кредитна институция

Наредба № 14 за устройството и управлението на гробищните паркове, обредните зали и параклиси в тях на територията на община Чирпан

Наредба № 15 за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на физически лица на територията на Община Чирпан

Приложения към Наредба № 15

Наредба № 16 за реда за учредяване и упражняване правата на Община Чирпан в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Наредба № 17 за условията и реда за финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на Община Чирпан

Наредба № 18 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Чирпани и здаване на сертификати клас В

Наредба № 19 за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Община Чирпан

Наредба № 20 изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на Община Чирпан

mig-chipran

320 100

Вход

July 2024
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3