BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Постоянни комисии

 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.

 

Председател: Костадин Данчев Кабаков с ресор «Правни въпроси»

Зам.-председател: Орхан Кемалов Асанов с ресор «Контрол по изпълнение решенията на общинския съвет»

Зам.-председател: Вълчо Николов Николов с ресор «противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество по чл.72, ал.2, т.3 от ЗПКОНПИ и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси»

Членове:
1. Васил Георгиев Донев
2. Георги Иванов Иванов
3. Господин Петров Ангелов
4. Данко Георгиев Георгиев
5. Божана Димитрова Божилова
6. Росен Василев Иванов
7. Иван Николов Киров

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

 

Председател: Виктор Добринов Вълков с ресор «Териториално и селищно устройство, имоти»

Зам.-председател: Николай Стефанов Петков с ресор «Ред и сигурност, транспорт и благоустрояване»

Зам.-председател: Кунчо Тодоров Рабаджиев с ресор «Опазване на околната среда, земеделие и гори»

Членове:
1. Христо Видев Стефанов
2. Гено Николаев Генов
3. Добринка Янчева Димова
4. Петьо Вълчев Вълчев
5. Иван Генков Илиев
6. Ангел Митев Димитров
7. Стоян Христов Енчев

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ.

 

 

Председател: Васил Георгиев Донев с ресор «Бюджет и финанси»

Зам.-председател: Георги Иванов Иванов с ресор «Стопанска и инвестиционна политика»

Зам.-председател: Костадин Данчев Кабаков с ресор «Усвояване на средства от еврофондове и външни източници»


Членове:
1. Христо Видев Стефанов
2. Господин Петров Ангелов
3. Данко Георгиев Георгиев
4. Гено Николаев Генов
5. Росен Василев Иванов
6. Орхан Кемалов Асанов
7. Иван Николов Киров

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ.

 

Председател: Вълчо Николов Николов с ресор «Наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта»

Зам.-председател: Кунчо Тодоров Рабаджиев с ресор «Култура и вероизповедание»

Зам.-председател: Виктор Добринов Вълков с ресор «Здравеопазване и социална политика»

Членове:
1. Николай Стефанов Петков
2. Ангел Митев Димитров
3. Божана Димитрова Божилова
4. Добринка Янчева Димова
5. Петьо Вълчев Вълчев
6. Иван Генков Илиев
7. Стоян Христов Енчев

mig-chipran

320 100

Вход

July 2024
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3