BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Обжалвания

Протест от ОП Стара Загора против наредба за разкопаване и възстановяване на техническата инфраструктура на територията на Община Чирпан

Протест от ОП Стара Загора против наредба на Общински съвет Чирпан за извършване на търговия и услуги на територията на Община Чирпан

Протест от ОП Стара Загора против наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Протест от ОП Стара Загора против наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан

Протест от ОП Стара Загора против наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Протест от ОП Стара Загора против наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Чирпан

Протест от ОП Стара Загора против наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан

Жалба от Кмета на Община Чирпан против решение №255 от 27.04.2017 г.

Жалба от Кмета на Община Чирпан против решение №259 от 27.04.2017 г.

Решение №208 от 21.07.2017 г. на административен съд Стара Загора против решение №259 на общински съвет Чирпан 

Решение №8 от 31.01.2018 г. на административен съд Стара Загора против решение №321 от 26.10.2017 г. на общински съвет Чирпан

Протест №2837/2017 г. от ОП Стара Загора против наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Протест №393/2018 г. от ОП Стара Загора против наредба за реда на учредяване на търговски дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества

Решение №193 от 20.06.2018 г. на административен съд Стара Загора против разпоредбите на чл. 29 - чл. 33 от наредбата за реда на учредяване на търговски дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества.

Решение №216 от 12.07.2018 г. на Административен съд Стара Загора против чл. 41 ал. 3 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Протест №790/2018 г. от ОП Стара Загора против чл. 5, ал.1, т. 1 и чл. 97, ал.3 от правилник за организацията и дейноста на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Протест №1600/2018 г. от ОП Стара Загора против чл. 10, чл. 11 и чл. 34, ал. 1, изр. 2 и чл.2 от ПЗР на Наредба за организация и управление на гробищен парк Чирпан и гробищата в другите населени места на общината.

Решение №270 от 15.10.2018 г. на Административен съд Стара Загора против чл. 5, ал. 1, т 1.  от Правилник за организацията и дейноста на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Решение №398 от 17.12.2018 г. на Административен съд Стара Загора против чл. 10, чл. 11, чл. 34, ал. 1, изр. второ и чл. 2 от ПЗР на наредба за реда за организация и управление на гробищен парк Чирпан и гробищата в другите населени места на общината.

Заповед № АК-01-ЗД-341 от 19.12.2018 г. на Областния управител на обалст Стара Загора, с която се оспорва решение № 445 /08.11.2018 г. на Общински съвет Чирпан.

Протест №2870/2018 г. от ОП Стара Загора против чл. 26, ал. 6 от Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

Касационен протест №1600/2018 г. от 08.01.2019 г. на ОП Стара Загора против чл. 10, чл. 11, чл. 34, ал. 1, изр. второ и чл. 2 от ПЗР на наредба за реда за организация и управление на гробищен парк Чирпан и гробищата в другите населени места на общината.

Протест №2266/2018г. от 11.01.2019 г. от ОП Стара Загора против чл. 19, ал. 2, чл. 20, ал.1 и чл. 24 от наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на терииторията на Община Чирпан 

Определение №6 от 30.01.2019 г. на Административен съд Стара Загора, с което остава без разглеждане Заповед № АК-01-ЗД-341 от 19.12.2018 г. на Областния управител на обалст Стара Загора, с която се оспорва решение № 445 /08.11.2018 г. на Общински съвет Чирпан.

Заповеди №АК-01-ЗД-3 и 4 / 04.04.2019 г. на областния управител на област Стара Загора за връщане на решения 496 и 497 от 28.03.2019 г. на общински съвет Чирпан

Решение №119 от 16.04.2019 г. на Административен съд Стара Загора, с което се отменя чл. 24 от наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан

Решение №131 от 25.04.2019 г. на Административен съд Стара Загора, с което се отменя чл. 26, ал. 6 от Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища

Протест №6110/2019г. от 22.10.2019 г. от ОП Стара Загора против чл. 47 от наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Чирпан

Решение №465 от 10.12.2019 г. на Административен съд Стара Загора с което се отменя чл. 15 ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, чл. 33 ал. 1 частично, чл. 76 ал. 2, пр. 1 и ал. 3 пр. 1 от наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Чирпан

Заповед №АК-01-ЗД-6 от 09.04.2020 на областния управител на област Стара Загора за връщане на решение №91 от 26.03.2020 г. на общински съвет Чирпан

Решение №56 от 22.02.2020 г. на Административен съд Стара Загора с което се отменя чл. 47 от наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Чирпан

Жалба от "Евиданс инженеринг" ООД против допуснато предварително изпълнение на решение № 146/29.07.2020 г. на Общински съвет Чирпан

Определение №278 от 03.08.2020 г. на Административен съд Стара Загора, с което оставя без разглеждане жалбата на "Евиданс инженеринг" ООД, с която се оспорва допуснатото предварително изпълнение на  решение № 146 /29.07.2020 г. на Общински съвет Чирпан.

Жалба от "Евиданс инженеринг" ООД против решение № 146/29.07.2020 г. на Общински съвет Чирпан

Заповед №АК-01-ЗД-16 от 15.10.2020 на областния управител на област Стара Загора за връщане на решение №172 от 30.09.2020 г. на общински съвет Чирпан

Заповед №АК-01-ЗД-12 от 10.08.2021 на областния управител на област Стара Загора за връщане на решение №316 от 29.07.2021 г. на общински съвет Чирпан

Заповед №АК-01-ЗД-13 от 01.09.2021 на областния управител на област Стара Загора за оспорване на решение №316 от 29.07.2021 г. на общински съвет Чирпан

Решение №131 от 29.03.2022 г. на административен съд Стара Загора против разпоредбите на чл. 4 ал. 2, чл. 15 ал. 1, т. 13, чл. 18, чл. 19, чл. 61 ал.1 и чл. 61 ал. 3  от Правилник за организацията и дейноста на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Заповед №АК-01-ЗД-6 от 18.04.2022 на областния управител на област Стара Загора за  частично връщане на решение №420 от 31.03.2022 г. в частта на т. 2 общински съвет Чирпан

Заповед №АК-01-ЗД-7 от 27.04.2022 на областния управител на област Стара Загора за връщане на решение №437 от 12.04.2022 г. на общински съвет Чирпан в частта по т. 1 за поземлени имоти с индентефикатори : 814141.154.93, 81414.34.216 и 63344.96.519

mig-chipran

320 100

Вход

June 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6